کارکنان پرینت

معرفی کارکنان

1- آقای مهدی قهرمانی  - کارشناس حسابداری

2- آقای ابوالفضل گنجه - کارشناس آموزش

3- خانم فاطمه آقاکشی پور -کارشناس انفورماتیک

4-آقای صمید حمیدیان -کارشناس کارگزینی کارکنان

5- آقای غلام گوزلی -کارپرداز

6- آقای ستار محمدی -کارشناس فارغ التحصیلان و امور دانشجویی

7- خانم معصومه فرجی - کارشناس امور شهریه

8- آقای یداله جمالی - متصدی حراست

9- خانم گل جهان پور فتح اله - کارشناس امتحانات

10- آقای سهراب الفی - کارشناس حفاظت فیزیکی

11- آقای شهریار قهرمانی فرد - کارشناس حفاظت فیزیکی

.