رشته های موجود در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خداآفرین پرینت

 

ردیف نام رشته مقطع
کاردانی ناپیوسته کاردانی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی
1 مدیریت بازرگانی * - - -
2 امور بیمه * - - -
3 برق الکتروتکنیک - * * -
4 حسابداری * * - *
5 کامپیوتر – نرم افزار * * * -
6 نقشه کشی معماری -
* * -
7 حقوق - - - *
8   
علمی و کاربردی حسابداری - -
* -
9 تربیت بدنی
-  
*
- -
10 علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی) 
- - -
*
11 علمی کاربردی معماری (کارشناسی ناپیوسته )
- - * -
12 مهندسی  تکنولوژی برق قدرت - - * -
13 مهندسی الکترو تکنیک
- - * -

14

الکتروتکیک برق صنعتی
- * *
-
15 تربیت معلم آموزش ریاضی
* - - -
16 کاردانفنی برق الکترونیک
* - - -