ماموریت و اهداف پرینت

هدف و فلسفه تأسیس دانشگاه:

با توجه به اینکه مرکز آموزشی خداآفرین در محدوده منطقه آزاد ارس قرار گرفته است و هدف از تأسیس این مرکز آموزشی تبدیل به واحد بین المللی و جذب دانشجو از کشورهای همجوار بوده و از طرفی با توجه به اینکه توسعه در مناطق آزاد بر اساس دانش محوری تعریف گردیده و از سوی دیگر به جهت همجواری منطقه خداآفرین با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خود مختار نخجوان و نزدیکی با کشورهای آسیای میانه و قفقاز دارای پتانسیل قوی جهت جذب دانشجو ازاین کشورها میباشد.لذا این مرکز دانشگاهی به این رسالت مهم دست نخواهد یافت مگر مورد حمایت تمامی واحدهای دانشگاهی منطقه و سازمان مرکزی قرار بگیرد.